شرکت زمردیان

سماورهای دست ساز ذغالی جزء اولین تولیدات این کارخانه بوده است که امروزه به عنوان اشیاء عتیقه و به منزله دکوراسیون ومحسوب می گردد . بخش دیگر تولیدات این کارخانه صنایع قلمکاری روی فلز که جزء صنایع دستی کشورمان بحساب می آید می باشد.